Arrow Up SVG Icon
Arrow Up SVG Icon
Arrow Up SVG Icon

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Alüminyum Ekstrüzyon sektörüne yönelik faaliyet gösteren Çelikler Alüminyum Plas. San. ve Tic. A.Ş'nin ana hedefi; Alüminyum Ekstrüzyon üretimi konusunda, tercih edilen bir firma olmak, üretimimizi sürekli tutmak ve geliştirmektir.
Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Bu amaçlar doğrultusunda;

 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların risk yönetimi yaklaşımı kapsamında değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 • Sistematik yaklaşımı iş prensibi olarak görerek sektörümüzde örnek olmayı ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın, özellikle çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımı ile hedeflerle yönetim anlayışıyla uygulamayı ve sürekli iyileştirme/geliştirmeyi,
 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele almada sürekliliği sağlamayı ve tüm organizasyon boyunca anlayıp, uygulamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve ürün-süreçlerimizde tasarım, geliştirme, iyileştirme çalışmaları yapmayı,
 • Yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Faaliyetlerimizde enerji verimliliğini arttıracak ölçülebilir hedefler koymayı, hedefleri periyodik olarak izlemeyi ve enerji performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Çevreyi korumayı, tüm faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemeyi,
 • İş süreçlerimizde iklim değişikliği etkilerini azaltmaya odaklı olarak enerji verimliliğinin iyileştirilmesi yönünde çalışmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı ve iyi uygulamalar ile örnek olmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Entegre Yönetim Sistemini sürekli geliştirerek performansımızı ölçmeyi,
 • Hedeflerimize ulaşmak için eylem planları hazırlayıp, performansımızı sürekli olarak iyileştirip, takip etmeyi,
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini sağlamayı,
 • Çalışanlar, hizmet sağlayıcıları ve ziyaretçilerin işletme sınırlarımız içinde her türlü güvenliğini ve sağlığını korumayı öncelikli hedefi olarak ele almayı,
 • Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Üretim sürecinde oluşan atıkları faydalı enerjiye çevirmeyi,
 • Enerjinin kullanımını kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı, enerji performansımızı iyileştiren, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini sağlamayı,
 • Sürekli olarak izlenen enerji performansımızı periyodik olarak raporlamayı ve iç ve dış ilgili paydaşlar ile paylaşmayı,
 • Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda duyarlı olup tedbirler almayı,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı, 

Çelikler Alüminyum Plas. San. ve Tic. A.Ş çalışanları olarak yukarıda belirtilen Entegre Yönetim Sistemi Politikamızı sürekli değişim ve gelişim prensipleri doğrultusunda uygulayacağımızı ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi için örnek olacak şekilde çalışacak olduğumuzu taahhüt ediyoruz.

GENEL MÜDÜR
Harun ÇELİK