Arrow Up SVG Icon
Arrow Up SVG Icon
Arrow Up SVG Icon

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Çelikler Alüminyum Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Çelikler A.Ş.”, “Şirketimiz”), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemekte olup veri sorumlusu konumundadır.

KVKK’ nun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

 Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

Ziyaretçi/İlgili Kişi, www.celikleraluminyum.com.tr adresine erişen tüm kişileri, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;

Çerezler (Cookies), sunucular tarafından tarayıcılar aracılığıyla Ziyaretçi’ye gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler; Ziyaretçi’ye özel hizmet vermek, hizmet kalitesini artırmak, sayfa içeriklerini iyileştirmek amacıyla Ziyaretçi’nin İnternet Sitesi’ndeki gezinme bilgilerini ve kullanım geçmişini takip edebilmekle; bu bağlamda Ziyaretçi’nin cihazında belirlenen süre boyunca barınabilmeyi ifade eder.

İlgili Kişi

Web sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle Ziyaretçi (Internet) olarak tanımlanmakta olup Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Çelikler A.Ş. veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Kişisel verileriniz otomatik yöntemlerle web sitesi üzerinden elde edilmektedir.

5651 sayılı kanun kapsamında zorunlu olan IP ve log bilgileri sitemizin kurulmuş olduğu sunucularda kanuna bağlı olarak tutulmaktadır. Bu kayıtlar IP bilgisini, bağlantı yapılan tarih-saat bilgisini, yapılan istek ve veri miktarını içerir.

Bunların haricinde, sitemizde çerezler kullanılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Aşağıda kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları listelenmiştir.

  • KVKK Md.5/2a’ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle; Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla,

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ndaki Internet Kanunu’na (Madde 7/2) istinaden; İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Ziyaret Edilen Sayfa, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Aktarılan Veri Miktarı vd.)

  • KVKK Md.5/2f’deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle;

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla (Oturum çerezi, Kalıcı çerez)

  • KVKK Md.5/2f’deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Ziyaretçi tarafından alenileştirilmiş olma, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle;

Sitemizde bulunan İletişim formlarında Ziyaretçi tarafından sağlanan ad, soyad, çalıştığınız kurum bilgisi, e-posta ve telefon numarası gibi bilgiler

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Verilerin Güvenliği İçin Alınan Tedbirler

Şirketimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

  1. İdari Tedbirler; Çelikler A.Ş. olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun işlenmesi ve korunması için personellerimize gerekli eğitimleri vermekte ve Kanuna uyum düzeyini ölçümlemek için düzenli olarak çalışanlarını denetlemekteyiz. Personelimizin Kanuna göstermiş olduğu uyum ve özeni, personelimizin performans değerlendirmesinde bir kriter olarak benimsemekteyiz. Şirket içinde bu tedbirler alınmakla birlikte kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak paylaşmış olduğumuz kişi grupları (tedarikçiler, iş ortakları) ile gizlilik sözleşmeleri ve taahhütnameler imzalayarak veri güvenliğinizi sağlamakta, paydaşlarımızın da kişisel verileriniz için yeterli hassasiyeti göstermesini temin etmekteyiz. Bu eğitim, denetim ve önlemlerin yanı sıra kişisel verileriniz hakkında bir ihlal gerçekleşmesi durumunda bu ihlalin giderilmesi için müdahale planları oluşturulmuş ve Şirket olarak ihlalin giderilmesi için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.
  2. Teknik Tedbirler; Veri güvenliğinin sağlanması ve verilerinize hukuka aykırı erişilmesinin engellenmesi için uygun güvenlik tedbirleri ile donatılmış bir altyapısı bulunmaktadır. Bu altyapı üzerine kurulan sistemin sorunsuz işlemesi için içeriden denetlenmekte olup Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından verilen teknik tedbirlere riayet edilmektedir.

Web sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda Çelikler A.Ş., yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ile içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz.

Talebinize 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir.

Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir.

Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır.

Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, varsa faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde başvuruya olumlu yanıt verilmeyecektir.

Başvurunuzu, Akçaburgaz, 1591. Sokak No:4, 34522 Esenyurt/İstanbul adresine yazılı olarak;  celikleraluminyum@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak,

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile; sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak celikler@celikleraluminyum.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Ziyaretçi, www.celikleraluminyum.com.tr adresini kullanarak işbu bilgilendirme metninde yazılı tüm şartları okuduğunu ve kişisel verilerinin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunu beyan eder.

Çelikler Alüminyum Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş